9-StepanBanderaUkrayinskyjKozak

8-TekstBuchatskogoMyru1672AGADVarshava