8-TekstBuchatskogoMyru1672AGADVarshava

7-ReyestrKozakiv1581AGADVarshava-1-scaled
9-StepanBanderaUkrayinskyjKozak