13-Memorialna-doshka-na-chest-Pylypa-Konovala-u-misti-Lans-Frantsiya.-Foto-lelensoisnormandtome4.unblog.fr_

12-Mogyla-Pylypa-Konovala-na-tsvyntari-Notr-Dam-v-Ottavi-Kanada.-Foto-findagrave.com_
14-Knyga-Lyubomyra-Lutsyuka-pro-Pylypa-Konovala.-Foto-ucpbacalgary.ca_