1-Opanas-Zalivaha-8-Do-dzherel-portret-Z.Krasivskogo

1-Opanas-Zalivaha-5-Skovoroda
1-Opanas-Zalivaha-11-Zazhura